Aktivitet 26: Refleksjon

Tema:Refleksjon rundt fjellrevbestandens status og re-introduksjon ved hjelp av avlsstasjonen på Sæterfjellet. Refleksjon over fjellrev kontra rødrev – hvem har størst rett til å leve i fjellet?

"" Illustrasjon Inger Lise Belsvik  

Varighet: 30 – 60 minutter, avhengig av omfang på aktiviteten. Det kan også legges opp til flere diskusjoner, der elevene bytter tema og side i diskusjonene.

Tidsperiode: Aktiviteten kan gjøres ute og inne, på slutten av prosjektperioden.

Utstyr: Fjellrevmappene til elevene kan brukes som faglitteratur/støttelitteratur for diskusjon.

Bakgrunn:

Fjellrevebestandens status er kanskje ikke så enkel å forstå for barn i denne aldersgruppen. Likevel skal de oppøve ferdigheter i å diskutere og argumentere for og imot en sak – uten at det skal bli personlig eller en krangel.

Gjennomføring:

 1. Dette kan gjøres som en paneldebatt eller i gruppediskusjoner slik at alle elevene deltar i en diskusjon
 2. Paneldebatt:
  • Et panel trekkes ut blant elevgruppa. Panelet skal tildeles roller i spennet av meninger for det som skal diskuteres.
  • Resten av klassen utgjør publikum.
  • Hver paneldeltaker får en "tilhengerskare" blant publikum.
  • Lærer styrer debatten. På den måten lærer elevene hvordan en debatt skal styres.
  • Panelet kan gjerne skrive ned noen argumenter som de kan bruke, før diskusjonen begynner.
  • Lærer avgjør i hvor stor grad "publikum" får være deltakende i debatten.
 3. Gruppediskusjoner:
  • Elevene deles opp i to store grupper.
  • Gruppe 1 skal diskutere: Refleksjon rundt fjellrevbestandens status og re-introduksjon ved hjelp av avlsstasjonen på Sæterfjellet. Er det riktig å sette ville dyr i bur, avle frem valper og så sette valpene ut i norsk natur? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Gruppe 2 skal diskutere: Fjellrev kontra rødrev – hvem har størst rett til å leve i fjellet? Dersom fjellreven er på tur til å dø ut, kan ikke rødreven få overta fjellrevens tidligere leveområder? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hver gruppe deles igjen opp i mindre diskusjonsgrupper; en for og en imot påstandene. Størrelsen på diskusjonsgruppene avhenger av klassens størrelse og muligheter. Dette vurderes best av læreren.
  • Diskusjonsgruppene tildeles ståsted/holdning de skal inneha i diskusjonen. Det blir ei gruppe på hver side i temaet.
  • Det må være en lærer tilstede som ser til at elevene jobber seg gjennom stegene i denne øvelsen. Alle bør være aktive. Elevene kan gjerne skrive ned noen argumenter som de kan bruke, før diskusjonen tar til. Læreren bør sirkulere litt og gjerne sitte ned hos grupper som trenger øvelse på å arbeide konsentrert om en slik type oppgave.

Læringsmål: 

Elevene skal lære å argumentere og omsette kunnskap til meninger. Elevene skal lære å diskutere, og komme med motargumenter til en motpart i en diskusjon.

Naturfag:

 • innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene

Norsk:

 • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster
 • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Læringsressurser: