Aktivitet 28: Søylediagram

Tema: Elevene skal her bli kjent med begrepet yngling samt hvordan fjellrevlokalitetene er fordelt i Norge.

"" Illustrasjon Inger Lise Belsvik  

Varighet: 60 – 100 minutter.
Tidsperiode: Aktiviteten gjøres inne, hele året. Knyttes inn i helheten av prosjektet. 
Utstyr: Oversikt over bestandsutvikling for fjellreven i ulike områder. 

Bakgrunn:

Fjellrevens bestandsutvikling har vært ulik i ulike deler av landet. Elever over hele Norge skal kunne kjenne til noen områder med fjellrev i relativ nærhet til hjemstedet sitt, basert på forskning og overvåking av bestandene. Denne kunnskapen oppsummeres årlig gjennom rapporter fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for fjellrev i Norge.

Det viktig at elevene gis muligheten til selv å innhente kunnskap om bestandsutviklingen for fjellrev, tiltak som er gjort, kunne lese av grafer og lage egne grafer basert på tallmateriale.

Gjennomføring:

1.            Elevene får tilgang på et datasett over alle områder med fjellrev.

2.            De finner frem til «sitt» område, og lager et søylediagram for det området. Oppdaterte tall finnes på NINAs nettsider. 

Her er et eksempel på NINA Norsk Institutt for Naturforskning sitt diagram over yngling, utsetting m.m. på Finse i perioden 2006-2014.  En tilsvarende figur kan brukes som eksempel, og elevene lager et nytt søylediagram med den nødvendige informasjonen.

 

 

 

 

 

3.            Elevene kan finne frem dataene selv, eller dette kan fremskaffes av lærer i forkant. Elevene lager søylediagrammene i Excel eller manuelt, det er opp til lærerne å vurdere størrelsen på tverrfagligheten i prosjektet. Ved å plassere diagrammene i tilknytning til det enkelte fjellområdet, vil også samfunnsfag bli knyttet inn i prosjektet.

""

Læringsmål: 

Elevene skal lære hva en yngling er og hvordan fjellrevkullenes størrelse varierer.

De skal lære å lese av og lage en graf av tallene som kommer fram fra forskning og overvåking. Elevene skal vite hvor i Norge ynglingen befinner seg og sette sammen kunnskapen i en felles grafisk fremstilling.

Matematikk:

samle, sortere, notere og illustrere data på formålstjenlige måter med tellestreker, tabeller og søylediagram, med og uten digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling.