Metodesats

Metodesats

Nye metoder i forskning, kartlegging og overvåking 

En stadig raskere endring i miljøet som følge av menneskelig aktivitet og klimaendringer stiller et stort krav til miljøovervåkingen for å dokumentere endringer i økosystemene våre. Utvikling av nye kostnadseffektive verktøy for overvåking av miljøet er derfor avgjørende for å sikre bærekraftig arealbruk i fremtiden. 

Målet med denne satsen er å utvikle nye metoder for kartlegging og overvåking av naturen. Det digitale skiftet gjør det mulig å forbedre og effektivisere forskning, overvåking og kartlegging, ikke minst gjennom integrerte modeller som henter data fra ulike kilder. 

Vi ønsker å styrke vår kompetanse på ny teknologi. Utvikling av nye og effektive metoder samt gode systemer for lagring, bearbeiding, standardisering, tilrettelegging, tolking og formidling er viktig for å få maksimal utnytting av data samlet gjennom forsking, kartlegging og overvåking. 

Metodesatsen omfatter tre fokusområder:

  1. Analysemetodikk 
  2. Fjernmåling og GIS 
  3. Miljø-DNA og forvaltningsgenetikk 


Kontakt

Satsledere

Analysemetodikk: Joachim Paul Töpper

Fjernmåling og GIS: Vegar Bakkestuen

Miljø-DNA og forvaltningsgenetikk: Frode Fossøy

Strategiske satsinger

NINAs strategiske satsinger skal stimulere til strategisk kompetanseoppbygging innenfor utvalgte områder, i tråd med behov signalisert fra forvaltning, nærings- og samfunnsliv. 


Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: