Publikasjonsliste ansatt

Andre publikasjoner

Fagrapporter i serie

Taugbøl, T., Museth, J., Berge, O. & Borgerås, R. (2005). Ørret, harr og gjedde i Løpsjøen og Søndre Rena. Undersøkelser før anlegg og militær aktivitet etableres. -NINA Oppdragsmelding 861, 55 s.

Museth, J. & Qvenild, T. (2003). Merkingsforsøk i fisketrappa ved Storsjødammen i Renavassdraget i perioden 1985–2000. Høgskolen i Hedmark. Rapport nr. 11. 49 s.

Taugbøl, T., Jonsson, N., Sandlund, O. T., Hindar, K., Jonsson, B., Aanes, K. J., Museth, J., Langdal, K., Linløkken, A. (2003). Fisk og bunndyr i Rena og Glomma mellom Skjefstadfoss og Røros. NINA Oppdragsmelding 80. 36 s.

Taugbøl, T., Hesthagen, T., Museth, J., Dervo, B. og Andersen, O. (2003). Effekter av ørekyteintroduksjoner og utfiskingstiltak - en vurdering av kunnskapsgrunnlaget. -NINA Oppdragsmelning 753: 1-31.

Museth, J. & Qvenild, T. (2002). Utsetting av ørret i Nedgardsjøen 1996-1999: Tilvekst, diett og merketap. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, rapport nr. 10/2001, 25 s.

Museth, J. & Qvenild, T. (1998). Fiskeribiologiske undersøkelser i Søndre Ørsjøen, Rendalen kommune. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, rapport nr. 3/98, 14 s.Museth, J. (1997). Fiskeribiologiske undersøkelser i Rysjøen, Trysil kommune - effekter av kalking. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, rapport nr. 5/97, 12 s.Museth, J., Borgstrøm, R., Høye, J. K. (1996). Sølensjøfisket: Kulturhistorie, næring og fiskebestander i endring. Fagnytt naturforvaltning; nr. 3 1996Museth, J. & Qvenild, T. (1996). Flommen- miljøkonsekvenser. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, rapport nr. 1/96, 58 sider.

Museth, J. & Qvenild, T. (1996). Fiskeribiologiske undersøkelser i Store Gjersjøen, Tolga kommune. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, rapport nr. 3/96, 11 s.Museth, J. (1996). Prøvefiske i 12 kalkede lokaliteter i Engerdal og Os kommuner. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, rapport nr. 8/96, 53 s.Andre skriftlige arbeider

Qvenild, T. & Museth, J. (2005). Gamle fisker. Jakt og Fiske nr 10: 106-107

Museth, J. (1997). Resultater fra prøvefiske i Fisktjern, Trysil kommune. Fylkesmannen i Hedmark, befaringsrapport nr. 1-97.

Museth, J. (1997). Resultater fra prøvefiske i Trefjærdingstjern, Trysil kommune. Fylkesmannen i Hedmark, befaringsrapport nr. 2-97.

Museth, J. (1997). Resultater fra prøvefiske i Brumundsjøen, Hamar og Ringsaker kommuner. Fylkesmannen i Hedmark, befaringsrapport nr. 3-97.Museth, J. (1997). Resultater fra prøvefiske i Vikbutjørna (Nedre og Øvre), Engerdal kommune. Fylkesmannen i Hedmark, befaringsrapport nr. 4-97.Qvenild, T. og Museth, J. (1997). Fiskeundersøkelser i Røsjøen 1996, Trysil kommune. Fylkesmannen i Hedmark, befaringsrapport nr. 5-97.Museth, J. (1997). Fiskeundersøkelser i Høljesjøen, Elverum og Trysil kommuner. Fylkesmannen i Hedmark, befaringsrapport nr. 6-97.Museth, J. (1997). Fiskeundersøkelser i Krakkdammen, Trysil kommune. Fylkesmannen i Hedmark, befaringsrapport nr. 7-97.

Museth, J. & Qvenild Tore (1996). Resultater fra prøvefiske i Flensjøen, Os og Røros kommuner. Fylkesmannen i Hedmark, befaringsrapport nr. 1-96.Qvenild, T. & Museth, J. (1996). 1995 -et ekstremt år for fisken i Glomma. MER FISK -tidsskrift for sportsfiskere. Nr 1-1996: 8-9.

Museth, J. (1996). Resultater fra prøvefiske i Bersetsjøen, Rendalen kommune. Fylkesmannen i Hedmark, befaringsrapport nr. 2-96.

Høye, J.K., & Museth, J. (1995). Fiskeundersøkelser i Sølensjøen 1994. Institutt for Biologi og Naturforvaltning. Notat.
Internasjonale artikler

Borgstrøm, R. & Museth, J. (2005). Accumulated snow and summer temperature – critical factors for recruitment to high mountain populations of brown trout (Salmo trutta L.). Ecology of Freshwater Fish 14, 375 – 384.

Publikasjonsliste for Jon Museth

2009

Johnsen, S.I., Museth, J. & Kraabøl, M. 2009. Fiskebiologiske undersøkelser i Sjusjøen i Ringsaker kommune. Evaluering av gjeldende utsettingspålegg og forslag til aktuelle tiltak. - NINA Rapport 445. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Kraabøl, M. & Museth, J. 2009. Gjenoppbygging av Kværnum Kraftverk i Lenaelva. Anbefalinger om tekniske løsninger og avbøtende tiltak. - NINA Minirapport 250. 18pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
*Kraabøl, M., Johnsen, S.I., Museth, J. & Sandlund, O.T. 2009. Conserving iteroparous fish stocks in regulated rivers: the need for a broader perspective!. - Fisheries Management and Ecology 16: 337-340. Vis detaljer
Kraabøl, M., Museth, J. & Johnsen, S.I. 2009. Fangsthistorikk og bestandsvurderinger av mjøsørret. Med hovedvekt på kultiveringen av hunderørret. - NINA Rapport 485. 43 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Marthinsen, K., Museth, J. & Krange, O. 2009. Hølaløkka – oppfatninger og opplevelser i et rehabilitert naturområde. - NINA Rapport 423. 56 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Museth, J. & Dervo, B.K. 2009. Kan man med enkle midler overvåke fiskebestandene?. - Fisk og Vilt 2-2009: 4-5. Vis detaljer
Museth, J., Kraabøl, M., Arnekleiv, J.V., Johnsen, S.I. & Teigen, J. 2009. Planlagt kraftverk i Rosten i Gudbrandsdalslågen. Utredning av konsekvenser for harr, ørret og bunndyr i influensområdet. - NINA Rapport 427. 60 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Museth, J., Kraabøl, M., Berg, O. & Arnekleiv, J.V. 2009. Fiskebestanden i Søndre Rena etter etablering av OVAS. Resultater av overvåking i 2008. - NINA Minirapport 264. 15 pp. Norsk institutt for naturforskning, Lillehammer.
Museth, J., Kraabøl, M., Aas, Ø. & Johnsen, S.I. 2009. Framtida i Lågen og Otta: Mer kraft og bedre miljø?. Kronikk 21. oktober 2009. - Gudbrandsdølen Dagningen. p. 46. Vis detaljer


2008

Johnsen, S.I., Kraabøl, M. & Museth, J. 2008. Heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma. Vurdering av konsekvenser på fisk og fiske. - NINA Minirapport 214. 12 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
Kraabøl, M. & Museth, J. 2008. Etablering av terskel og fiskepassasjer i Åkersvika. Problemstillinger og utredningsbehov knyttet til fiskevandringer. - NINA Rapport 374. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Kraabøl, M. & Museth, J. 2008. Fisk og fiske i Glomma ved Tolgafallene. Problemstillinger i forbindelse med eventuell kraftutbygging. - NINA Minirapport 215. 14 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
*Kraabøl, M., Arnekleiv, J.V. & Museth, J. 2008. Emigration patterns among trout, Salmo trutta (L.), kelts and smolts through spillways in ahydroelectric dam. - Fisheries Management and Ecology 15: 417-423. Vis detaljer
Kraabøl, M., Dervo, Børre K., Museth, J., Arnekleiv, J.V., Johnsen, Stein I. & Aas, Ø. 2008. Hunderørreten mot en lysere framtid?. Gudbrandsdølen Dagningen 1. april 2008. - Gudbrandsdølen, Dagningen, Lillehammer. p. 52. Vis detaljer
Museth, J., Hagen, D., Krange, O. & Bendiksen, E. 2008. Folks kjennskap og holdninger til Hølaløkka. - et pilotprosjekt i restaureringen av Alnaelva, Oslo kommune. - NINA Rapport 361. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Museth, J., Johnsen, S.I. & Kraabøl, M. 2008. Ørretutsettinger i elver. - en kunnskapsoppsummering med relevans for Glomma og Søndre Rena. - NINA Rapport 307 Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Museth, J., Sandlund, O.T. & Johnsen, S.I. 2008. Diettundersøkelser av gjedde i Løpsjøen i 2007. - NINA Minirapport 220. 11 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer.
Museth, J., Sandlund, O.T., Johnsen, S.I., Rognerud, S. & Saksgård, R. 2008. Fiskesamfunnet i Storsjøen i Åmot og Rendalen kommuner. Betydningen av reguleringsinngrep, endret beskatning og avbøtende tiltak. - NINA Rapport 388. 63 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer


2007

*Arnekleiv, J.V., Kraabøl, M. & Museth, J. 2007. Efforts to aid downstream migrating brown trout (Salmo trutta L.) kelts and smolts passing a hydroelectric dam and a spillway. - Hydrobiologia 582(1/May): 5-15. Vis detaljer
*Johnsen, Stein I., Taugbøl, T., Andersen, O., Museth, J. & Vrålstad, T. 2007. The first record of the non-indigenous signal crayfish Pasifastacus leniusculus in Norway. - Biological Invasions 9(8): 939-941. Vis detaljer
Kraabøl, M. & Museth, J. 2007. Fisketrapper i Glomma og Søndre Rena mellom Bingsfoss og Storsjøen. Funksjonalitet, problemsøk og tiltak. - NINA Rapport 306. 32 pp + vedlegg. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Kraabøl, M., Museth, J. & Johnsen, S.I. 2007. Planlagt kraftverk i Rosten i Gudbrandsdalslågen. Vurdering av kunnskapsstatus og konsekvenser for fisk. - NINA Rapport 322. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Museth, J. & Sandlund, O.T. 2007. Elvemagasinet Løpsjøen– større mangfold på bekostning av harr og ørret. Plakat. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. 1 pp. Vis detaljer
Museth, J. & Sandlund, O.T. 2007. Gjedda ”Løpsjøens hersker”. Plakat. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. 1 pp. Vis detaljer
Museth, J. & Sandlund, O.T. 2007. Løpsjøen - fra ørret- og harrelv til abbor- og gjeddevatn. Plakat. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. 1 pp. Vis detaljer
Museth, J. & Sandlund, O.T. 2007. Lange fiskevandringer i Søndre Rena - en saga blott. Plakat. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. 1 pp. Vis detaljer
Museth, J. & Sandlund, O.T. 2007. Søndre Rena - populær og påvirket av menneskelig aktivitet. Brosjyre. - Norsk institutt for naturforskning, Trondheim; Norsk institutt for vannforskning, Oslo; Høgskolen i Hedmark, [s.l.]. 15 pp. Vis detaljer
*Museth, J., Hesthagen, Trygve., Sandlund, O.T., Thorstad, E.B. & Ugedal, O. 2007. The history of the minnow Phoxinus phoxinus (L.) in Norway: from harmless species to pest. - Journal of Fish Biology 71(Suppl. D): 184-195. Vis detaljer
Museth, J., Johnsen, S.I. & Sandlund, O.T. 2007. Søndre Rena - Strongly influenced by human activities, yet a recreational jewel.. Pamphlet. - Norsk institutt for naturforskning, Trondheim; Norsk institutt for vannforskning, Oslo; Høgskolen i Hedmark, [s.l.]. 2 pp. Vis detaljer
Museth, J., Kraabøl, M., Berge, O. & Andersen, O. 2007. Definisjon av gyteperioder og atferdsresponser hos harr og ørret i Søndre Rena i forbindelse med militær båttrafikk. - NINA Rapport 234. 35 pp. Vis detaljer
*Museth, J., Sandlund, O.T. & Borgstrøm, R. 2007. Coexistence between introduced whitefish (Coregonus lavaretus) and native Arctic charr (Salvelinus alpinus) depends on heavy whitefish exploitation. - Advanc. Limnol. 60: 343-350. Vis detaljer
*Sandlund, O.T., Museth, J., Taugbøl, T. & Østbye, K. 2007. Population characteristics of whitefish (Coregonus lavaretus) in a 30 years old river reservoir : Løpsjøen, SE Norway. - Advanc. Limnol. 60: 205-212. Vis detaljer
*Thorstad, E.B., Finstad, Anders G., Jensen, Arne J., Museth, J., Næsje, Tor F. & Saksgård, L.M. 2007. To what extent does ethanol and freezing preservation cause shrinkage of juvenile Atlanticsalmon and European minnow?. - Fisheries Management and Ecology 14: 295-298. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Sandlund, O.T., Museth, J. & Heggberget, T.G. 2007. Namsenblanken - en liten og merkelig laks i Namsenvassdraget. - Jeger og Fangstmann 1-2007: 13-15. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Sandlund, O.T., Museth, J. & Heggberget, T.G. 2007. Ørekyt - små fisk som kan gjøre stor skade. - Jeger og Fangstmann 1-2007: 11-12. Vis detaljer
Ugedal, O., Dervo, B.K. & Museth, J. 2007. Erfaringer med tynningsfiske i innsjøbestander i Norge. - NINA Rapport 282. 64 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Vis detaljer
Aas, Ø. & Museth, J. 2007. Museumsvokterne i Rena. Hamar Arbeiderblad, 25. mai 2007. - Hamar Arbeiderblad. 83 Vis detaljer


2006

*Dervo, Børre K., Stokke, K.B., Hovik, S., Museth, J., Barton, D.N., Schartau, A.K., Østdahl, T. & Sloreid, S.-E. 2006. Bruk og forvaltning av elvesletter. - p. 12-18 in Sandlund, O.T., Hovik, S., Selvik, J.R., Øygarden, L. & Jonsson, B. (eds.) Nedbørfeltorientert forvaltning av store vassdrag. NINA Temahefte 35. Vis detaljer
Hagen, D., Museth, J. & Odden, J. 2006. Økologisk vurdering av riksvegnettet - forslag til supplering av objekttyper i Vegdirektoratets nasjonale vegdatabank (NVDB). - NINA Rapport 109. 30 pp. Vis detaljer
Hesthagen, Trygve., Sandlund, O.T. & Museth, J. 2006. Ørekyt Phoxinus phoxinus. Fremmed art. - Artsdatabanken faktaark (28). 2 pp. Vis detaljer
Johnsen, S.I., Andersen, O. & Museth, J. 2006. Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark. Kartlegging og forslag til tiltak. - NINA Rapport 194. 17 pp + vedlegg. Vis detaljer
Museth, J. & Qvenild, T. 2006. Endringer i vandringsatferd hos harr som følge av reguleringer i Glommavassdraget. Foredrag. Fiskesymposiet 2006, EBL kompetanse, Statkraft, Lysaker, 7. februar 2006. Vis detaljer
Museth, J., Johnsen, S.I. & Taugbøl, T. 2006. Effekter av utfisking med storruse i Reinsvatnet. - NINA Minirapport 168. 13 pp.
Museth, J., Johnsen, S.I. & Taugbøl, T. 2006. Effekter av utfisking med storruse i Espedalsvatnet. - NINA Minirapport 169. 15 pp.
Museth, J., Sandlund, O.T., Brandrud, T.E., Johansen, S.W., Kjellberg, G., S, J.E., Reitan, O., Taugbøl, T. & Aanes, K.J. 2006. Elvemagasinet i Løpsjøen i Søndre Rena. Undersøkelser av vegetasjon, dyreplankton, bunndyr, fisk og fugl 35 år etter etablering. - NINA Rapport 168. 53 pp. Vis detaljer
Thorstad, E.B., Sandlund, O.T., Heggberget, T.G., Finstad, A.G., Museth, J., Berger, H.M., Hesthagen, T.H. & Berg, O.K. 2006. Ørekyt i Namsenvassdraget. Utbredelse, spredningsrisiko og tiltak. - NINA Rapport 155. 69 pp. Vis detaljer
Aas, Ø., Museth, J. & Tangeland, T. 2006. Konsekvensutredning 420 kV kraftledning Sima - Samnanger. Tema: Reiseliv og turisme. - NINA Rapport 163. 38 pp. Vis detaljer


2005

Qvenild, T. & Museth, J. 2005. Hvor gammel blir fisken?Gamle fisker. - Jakt & Fiske 134(10): 104-105. Norges jeger- og fiskerforbund, Hvalstad. Vis detaljer


2004

Kjøsnes, A.J., Museth, J., Nashoug, O. & Qvenild, T. 2004. Studier av vandringsmønster hos harr og ørret i Femund/Trysilvassdraget 1999 - 2003. - Rapport. Fylkesmannen i Hedmark, Mijøvernavdelingen 2-2004. 22 pp. Vis detaljer


2003

Museth, J. & Qvenild, T. 2003. Merkingsforsøk i fisketrappa ved Strandfossen i Glomma i perioden 1984 - 2002. - Høgskolen i Hedmark. Rapport 13-2003. 54 pp. Høgskolen i Hedmark, Elverum. Vis detaljer
Museth, J. & Qvenild, T. 2003. Merkingsforsøk i fisketrappa ved Løpet i Renavassdraget i perioden 1985 - 2000. - Høgskolen i Hedmark. Rapport 12-2003. 54 pp. Høgskolen i Hedmark, Elverum. Vis detaljer
*Museth, J., Borgstrøm, R., Hame, T. & Holen, L.Å. 2003. Predation by brown trout: a major mortality factor for sexually mature European minnows. - Journal of Fish Biology 62: 692-705. Vis detaljer
Taugbøl, T., Hesthagen, Trygve., Museth, J., Dervo, Børre. & Andersen, O. 2003. Til ingen nytte?. - Jakt & Fiske 10-2003: 62-67. Vis detaljer


2002

*Museth, J., Borgstrøm, R., Brittain, J.E., Herberg, I. & Naalsund, C. 2002. Introduction of the European minnow into a subalpine lake: habitat use and long-term changes in population dynamics. - Journal of Fish Biology 60: 1308-1321. Vis detaljer


2001

*Museth, J. 2001. Effects of Ligula intestinalis on habitat use, predation risk and catchability in European minnows. - Journal of Fish Biology 59: 1070-1080. Vis detaljer
Museth, J. & Qvenild, T. 2001. Utsetting av ørret i Nedgardssjøen 1996 - 1999: Tilvekst, diett og merketap. - Rapport. Fylkesmannen i Hedmark, Mijøvernavdelingen 10-2001. 24 pp +Appendix. Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, Hamar. Vis detaljer
Museth, J., Stensli, J.H. & Qvenild, T. 2001. Heving av minstemål for harr og ørret i Glåma gjennom Os, Tolga, Tynset og Alvdal - effekter på fisket i perioden 1995 - 99. - Rapport. Fylkesmannen i Hedmark, Mijøvernavdelingen 6-2001. 26 pp. Vis detaljer


Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: