Aktivitetsark 1: Møt Fjellreven

Tema: Bli kjent med fjellreven 

Bakgrunn:

Denne undervisningsøkten tar sikte på å sette elevene i et "fjellrev modus", der de gis  inspirasjon til å lære mer om arten gjennom filmen og et enkelt undervisnignsopplegg som tar sikte på å lære de begrepet trua art. Elevene skal selv være aktiv gjennom å utarbeide et tankekart, så de får skrevet ned noen ord om det de vet om fjellreven før.

Fjellreven har vært fåtallig i mange år. På grunn av de lave bestandstallene og en manglende økning i bestanden til tross for mange år med fredning, er det satt i gang omfattende forskningstiltak, samt forvaltningsmessige tiltak som tar sikte på å styrke fjellreven. Gjennom undervisningsopplegget vil elevene få forståelse av hvorfor bestandssituasjonen er som den er, hva som er satt inn av forvaltningstiltak samt få økt innsikt og forståelse av fjellreven i et høyfjellsøkosystem.

Varighet: 2 skoletimer

Gjennomføring og metode (hvordan):

1.    Hva vet elevene om fjellrev fra før?
Tankestorm – lærer lager tankekart  på tavle/smarboard/flippover med blå farge ut fra hva elevene sine tanker/hva de vet om fjellrev fra før. Senere vil dette tankekartet utvides med andre fargekoder. 

2.    Tankekartet skrives ut av læreren så hver elev får et eksemplar til fjellrevpermen sin (se aktivitsark 5).

3.    Se NRK program om Fjellrev http://tv.nrk.no/serie/ut-i-naturen/NDOP42000108/20-10-2009#

4.    Kjenner elevene til noen arter som er utryddingstrua? 

5.    Powerpoint presentasjonen "Hva er en utrydningstrua art". 
Skap diskusjon i klassen; Dinosaurer…. Hvorfor ble de borte? 
Samtale om klimaendringer den gang dinosaurene levde – og nå…

6.    Grublis: Finn ut hvorfor fjellreven er utrydningstrua? 
Er det andre arter som også er eller har vært utrydningstrua? 
Og er det noen som vi nå har levedyktige bestander av?

Tidsperiode: Aktiviteten kan gjøres inne, hele året. Ikke avhengig av spesielle forhold.

Utstyr: 
•    Tavle/smartboard/flippover/rull med ark – merkes med blå farge
•    NRK program
•    Power-point presentasjon: Hva er en utrydningstrua art.pdf
 

Læringsmål: 

  • Elevene skal bli inspirert til å lære om fjellrev/bli kjent med fjellreven
  • Elevene skal kunne vite hva en utrydningstrua art er.
  • Eleven skal kunne vite om hvorfor fjellreven er utryddingstruet

Forankring i Læringsplan: 

Naturfag:

  • skape nysgjerrighet og motivere til å lære om fjellreven
  • beskrive leveviset til noen utdødde dyregrupper 
  • Fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger.

Norsk:

  • Hvordan lage tankekart
  • Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger