Nyheter

 

Fornybar villrein - arealplanlegging og utbygging i villreinområder
21. desember 2016

Forskningsprosjektet «Renewable Reindeer» utvikler et helt nytt verktøy som balanserer hensynet til villrein, vannkraftproduksjon, bærekraftig arealplanlegging og arealbruk.

Fjellreven fikk valper selv i et dårlig smågnagerår
13. desember 2016

Lite smågnagere stoppet ikke fjellreven fra å bære fram nye valpekull i Norge i sommer. Totalt ble det registrert 16 fjellrevkull. De noe overraskende ynglingene kan skyldes god støttefôring.

Salg av bilder fra boka "Midt i flokken"
12. desember 2016

Norsk institutt for naturforskning og Norsk Villreinsenter kan nå tilby et begrenset antall bilder fra boka «Midt i flokken» for salg.

Tester viltkameraer i nye områder
1. desember 2016

Viltkameraer kan bli et av viltforskningens viktigste hjelpemidler til å studere og overvåke vilt i årene som kommer. NINA og lokale partnere har den siste tiden plassert ut nye kameraer i Troms, Hedmark og deler av Midt-Norge for å se om de kan overvåke gauper i snøfattige områder.

Villrein og rødlister
25. november 2016

I siste utgave av den globale rødlista for truete arter rykket villreinen inn som en av nykommerne på lista, med status sårbar (VU). Den norske bestanden regnes som livskraftig (LC), men også her til lands møter villreinen utfordringer.

Spelemiddel og folkehelse; kommunane utnyttar ikkje ordninga
10. november 2016

Styresmaktene har sagt at meir spelemiddel skal gå til eigenorganisert fysisk aktivitet. To av tre vaksne nordmenn brukar kroppen sin for lite. Det største potensialet for betring ligg sannsynlegvis i at fleire går meir i nærmiljøet sitt, meir kvardagsaktivitet. Ein ny NINA-rapport viser at få kommunar søkjer spelemiddel til tilrettelegging av turvegar og turstiar.
 

Lokal økologisk kunnskap er verdifull i forvaltningen av laks
7. november 2016

Det er økende internasjonal anerkjennelse av at lokal økologisk kunnskap (LEK) er viktig for bevaring av biologisk mangfold og som bidrag til naturforvaltningen. Forskere har sett på hvilken betydning det kan ha i lakseforvaltningen. I Norge er bruken av slik erfaringsbasert kunnskap forankret i Naturmangfoldloven.

Foto av rafting på Namsen i elfiskebåt vant konkurranse
4. november 2016

Et spektakulært foto av NINAs elfiskebåt i fossepartier på Namsen vekker oppsikt i USA.

Statssekretær fikk høre mer om NINAs forskning
2. november 2016

Statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet besøkte onsdag Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim. Der fikk han blant annet høre om NINAs forskning på naturens økologiske tilstand. Det ble også dissekering av jerv og et besøk på NINAs genetikklab.

Organisert gåsejakt mer effektiv
27. oktober 2016

Nord-Trøndelag er den viktigste rasteplassen om høsten for den Svalbard-hekkende bestanden av kortnebbgås. Det er også i dette fylket at 80% av jaktuttaket for denne bestanden foregår. Hvordan effektivisere gåsejakta i området?

Økt bruk av turstier sliter på vegetasjon
26. oktober 2016

Moderne aktiviteter som terrengsykling og ridning åpner naturen for flere, men den økte bruken av turstier sliter på vegetasjonen rundt stiene, spesielt i våte områder. Det kommer fram i en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

God økologisk tilstand i de østnorske innsjøene
24. oktober 2016

Nye undersøkelser viser at fisken i de åpne vannmassene i seks store østnorske innsjøer har god økologisk tilstand. Innsjøene Nisser, Norsjø, Tinnsjå, Tyrifjorden og Randsfjorden er i svært god tilstand til tross for at de blir noe påvirket av tilførte næringssalter. Eikeren er noe mer påvirket, men er også i god tilstand. 

Er det mulig å identifisere og spore rømt oppdrettslaks uten å merke den?
20. oktober 2016

Det jobber en oppfinner fra Sør-Trøndelag med å finne ut. Med seg på laget har han blant annet forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Ferdsel kan forstyrre fuglelivet på Jærstrendene
17. oktober 2016

Menneskelig ferdsel kan forstyrre fugler mens de leter etter mat eller skal hvile. Dette kan skje hele året, både når de hekker, raster under trekket eller skal overvintre i et område. Da kan fuglene bli presset ut av de beste områdene for kortere eller lengre tid. Fuglene reagerer svært ulikt, noen tåler de ulike formene for ferdsel og forstyrrelser bedre enn andre. Dette kan variere med næringsforholdene, været, tida på året, og fuglenes alder og kjønn.

Merket ål løser eldgammel gåte
5. oktober 2016

Et internasjonalt forskerteam har satellittmerket og fulgt ål på ferden til Sargassohavet og kartlagt vandringsruter og hastigheter for første gang. Funnene bryter med det vi tidligere har trodd om ålens gytevandring. Det betyr også at vi må tenke nytt rundt forvaltning av arten.

Elgokser med GPS-halsbånd druknet
4. oktober 2016

To elgokser ble nylig funnet druknet i en dreneringsgrøft på Vega. Begge oksene var merket med GPS-halsbånd, og har trolig hektet seg fast i hverandre under slåsskamp, falt i grøfta og druknet.

Pris til NINA-forskere for fremragende forskning
29. september 2016

Klimaforskerne Rolf Ims og Nigel Gilles Yoccoz hedres av Forskningsrådet med pris for deres forskning på hvordan endringer i klimaet påvirker dyr og planter i nord.

NINA-dagan 2016
28. september 2016

Åpent fagseminar: Glimt fra NINA 

Mye lakselus også i sommer
20. september 2016

I perioden da laksesmolten vandret fra elvene og til havs var det mye lakselus fra Rogaland til og med Trøndelag. Dermed har utvandrende smolt i denne delen av landet sannsynligvis fått mye lus på seg. Utover sommeren har mengden lakselus økt langs det meste av kysten, noe som sannsynligvis har hatt negativ effekt på bestandene av sjøørret og sjørøye i mange områder.

Hva er god økologisk tilstand?
6. september 2016

Et ekspertråd har fått i oppdrag fra Klima og miljødepartementet å lage et verktøy som kan måle om naturen er i god tilstand eller ikke. NINAs forskningssjef Signe Nybø skal lede ekspertrådet som har fått frist til 1. juni 2017 med å levere sine anbefalinger. Arbeidet er en oppfølging av stortingsmeldingen «Natur for livet».

Søk etter nyheter
Nyhetsarkiv

Archive

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: